"Св. св. Кирил и Методий"

Защита на личните данни

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:
ОУ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С.ВЕТРЕН, Адрес: с.Ветрен, ул."Стара планина"№1, обл.Стара Загора, общ.Мъглиж
 
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ:
 
ПЕНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА,  Директор  на  ОУ"Св. св Кирил и Методий" с.Ветрен
тел.04332/2602
 
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:
 
Катя Вълчева Динева, старши учител ЦДО 5-7 клас
тел.:0888769325
 
 
 

Търсене