"Св. Св. Кирил и Методий"

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ"

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ"

Националната кампания „Участвам и променям!” има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците. Кампанията обединява всички дейности и задачи, които  се реализират от Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с институции и организации.

 

І. Цели:

1. Да мотивират и насоччат учениците към здравословен начин на живот и да подготвят младите хора да се предпазват от заболявания и рискове.

2. Да стимулира процеса на личностно развитие и подготовка за социални изяви, диалог и сътрудничество на основата на познаването и зачитането на човешките права и законите на демократичната държава.

3. Да дадат модели за конструктивно поведение, наблягайки на личностното развитие, на себепознаването в рамките на взаимодействието с другите.

4. Да подкрепи ролята на семейството и институциите в грижите за децата и разшири сътрудничеството им.

 

ІІ. Задачи:

1. Да се осигури и предостави на учениците точна информация по проблеми, засягащи тяхното физическо, психическо и социално здраве.

2. Да се създадат условия за формиране на подходящи ценности и нагласи, които да предразполагат към здравословни избори и адекватно поведение в сложни житейски ситуации.

 

ІІІ. Дейности:

Дейностите по НК "Участвам и променям!"  се провеждат през цялата учебна година под различни форми в: часа на класа, срещи-дискусии с родителите в „Училище за родители”, спортни празници и игри, тържества, тренинги, информационни кампании, групови занимания, състезания, изложби, спортни празници, училищни празници, празници и чествания, организирани и включени в общинските празнични календари и др. и обхващат следните теми:

1. Физическо здраве.

 • здравословно хранене;
 • обучение в разчитане на етикети;
 • физическа активност и спорт;
 • дентална култура;
 • полова и сексуална култура.

2. Психично здраве.

 • превенция на злоупотребата с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотиците;
 • ролята на играта и почивката за децата;
 • толерантност към различията;
 • превенция на рисковото поведение

3. Социално благополучие.

 • гражданска култура и поведение;
 • ученическо самоуправление;
 • изразяване и отстояване на мнение;
 • благотворителност;
 • етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите;
 • съвременни форми на комуникация, интернет и социални мрежи и др.

 

Темите, включени в  плана НК "Участвам и променям" при ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Ветрен, общ. Мъглиж  са разнообразни, съобразени с възрастовите и психически особености на участниците. Те са актуални и с практическа насоченост и помагат да се повиши  здравна култура на подрастващите. Разискват се последиците за човека при неспазване на правилата за здравословно хранене, при злоупотреба с алкохол, при тютюнопушене и пристрастяване към наркотици.

При организацията и осъществяване на занятията по различните теми  се използват съвременни методи, които повишават интереса и мотивацията на обучаемите. Провеждането на дискусии, решаване на казуси и кръстословици, използване на тестове и организирането на ролеви игри  допринася за усвояване на съдържанието и формирането на умения за зачитане на правата на други хора, отстояване на собствените права и приспособяване към обществото.
 
 

Търсене