"Св. Св. Кирил и Методий"

ПРОЕКТ BG051 PO001-3.1.06

ПРОЕКТ BG051 PO001-3.1.06

И през тази учебна година ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Ветрен, общ. Мъглиж работо по ПРОЕКТ BG051 PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Еврапейския съюз. Към училището са създадени 2 полуинтернатни групи от начален и прогимназиален курс. Учениците включени в проекта са 51. 

Търсене