"Св. св. Кирил и Методий"

"Нов шанс за успех" BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

"Нов шанс за успех" BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

Целеви групи са: лицата без завършени етапи и степени на образование, безработни и неграмотни лица. Представителите на целевата група ще покрият входното образователно ниво за придобиване на по-висока степен на професионална квалификация и така ще се разшири значително обхватът на професиите, с които могат да се реализират на пазара на труда. Ефектите от обучението са значими както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал, така и за работодателите, които са потребители на този ресурс. За лицата от целевата група, които не се включат в обученията по проекта, ще бъде осигурена възможност за валидиране на резултати от неформалното обучение и иформалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и иформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование.

Търсене