"Св. Св. Кирил и Методий"

проект

проект

ПРОЕКТ "НИЕ ЗНАЕМ, НИЕ МОЖЕМ, НИЕ ДЕЙСТВАМЕ"

***

    Обща цел: Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за създаване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална интеграция. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност.

    Специфична цел: Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси в 5 училища в община Мъглиж, чрез провеждането на забавно-развлекателни състезания в 3 модула.

Модул "Най-интересна интернет страница на училище"

***

    Участие взеха учениците от V-VІІІ клас на 5 основни училища в общината. Всеки сайт на училище съдържа информация за историята и традициите на училището, за изявите и постиженията на ученици и учители, за проведени мероприятия и празници, любима музика и филми.

    Класиране: І място Основно училище

               "Св. св. Кирил и Методий" - с. Ветрен

Модул "Мисия спасител"

***

    Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при бедствия, аварии и катастрофи, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ. Участваха 252 ученици от 5 основни училища в община Мъглиж на възраст от 7 до 15 години, разделени на две възрастови групи: първа възрастова група - от 7 до 10 години и втора възрастова група - от 11 до 15 години. Техниката е по избор на участника. Конкурсът се проведе в два кръга: училищен и общински.

    Класиране на общинския кръг на конкурса:

    Първа  възрастова група - от 7 до 10 години

    І място Христо Вангелов Вангелов - 10 год.

    ОУ "Христо Ботев" гр. Мъглиж

    ІІ място Надежда Николова Карагьозова - 10 год.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ветрен

    Втора възрастова група - от 11 до 15 години

    І място Пепа Костова Грунова - 12 год.

    ОУ "Христо Ботев" гр. Мъглиж

    ІІ място Красимир Радостинов Тодоров - 13 год. 

    ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ветрен

Модул "Безопасност на движението"

***

    Проведе се конкурс за рисунка за ученици от 7 до 10 год. от училищата-партьори. Конкурсът имаше за цел да стимулира творческите изяви на децата, които чрез изобразителното изкуство да отразят придобитите полезни знания, свързани с безопасността на движението и тяхната сигурност, когато са пешеходци, пасажери или се придвижват на колела в сложната пътна обстановка. Класирането се извърши в два кръга: училищен и общински. В общинския кръг участваха класираните на първо, второ и трето място рисунки от училищните кръгове.

    Класиране:

    І място Денислав Стоянов Ненчев - 8 год.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ветрен

    ІІ място Милена Андреева Димитрова - 9 год.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ветрен

    На 24.02.2009 г. се проведе викторина за учениците от V-VІІІ клас. Отбор от всяко училище, включващ по 8 ученика се съревноваваха на междуучилищно ниво. Отборът на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Ветрен, се представи достойно.

Търсене